Unknown error type: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /nfsmnt/hosting1_1/d/3/d33947ff-e3e7-48d9-a102-d889cd0dc771/eventlocator.eu/web/core/service/ConnectionProvider.php on line 20
Eventlocator.eu - Všeobecné podmienky (registrácie a používania portálu eventlocator.eu)

Všeobecné podmienky

registrácie a používania portálu eventlocator.eu

Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Portál www.eventlocator.eu (ďalej len „portál“) je verejný internetový portál poskytujúci fyzickým alebo právnickým osobám (ďalej len „uživateľ“) rôzne služby. Služby sú na portáli poskytované užívateľom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto všeobecných podmienkach alebo doplňujúcich podmienkach uvedené inak.

Prevádzkovateľom portálu a poskytovateľom služieb na uvedenom portáli je spoločnosť ideagroup s.r.o.,
so sídlom 902 01 Pezinok, Bratislavská 2546/114, zapísaná v OR SR, Okresný súd Bratislava I., odd. Sro, volžka č. 45942/B (ďalej len „prevádzkovateľ“). Povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov sú uvedené v týchto podmienkach. Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito podmienkami a nie sú právne spôsobilí na využívanie poskytovaných služieb prevádzkovateľa, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na portáli. Služby prevádzkovateľa sú zo strany užívateľov využívané na vlastné riziko a tým užívatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto službách vystavení rôznym obsahom.

Akékoľvek použitie častí alebo celku portálu alebo jeho obsahu bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby, najmä rozmnožovanie, šírenie alebo publikovanie textov alebo ich častí je možné len v prípade uvedenia pôvodu, ako aj názvu portálu www.eventlocator.eu. Užívateľ nemá za svoje príspevky zverejnené na portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu, ak nie je v týchto podmienkach alebo po dohode s prevádzkovateľom dohodnuté inak. Všetky autorské práva týkajúce sa obsahu portálu sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ. Zástupca pravádzkovateľa alebo ním poverená osoba ako oprávnený zástupca autorov textov, fotografií, grafov, videosekvencií alebo zvukových záznamov a virtuálnych prehliadok zverejnených na portáli, si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos textov, fotografií, grafov, videosekvencií alebo zvukových záznamov a virtuálnych prehliadok, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny takéhoto obsahu v zmysle ustanovení príslušnej platnej právnej úpravy o ochrane autorských práv. V prípade článkov alebo obsahu, pri ktorých je ako nositeľ autorských práv uvedený iný subjekt, vyžaduje sa súhlas tohto subjektu. Predchádzajúci súhlas sa vyžaduje aj pre spravodajské a tlačové agentúry a médiá.

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade a žiadnou formou nenesie zodpovednosť a iné povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce z platnej právnej úpravy za názory vyjadrené prispievateľmi a autormi obsahu zverejneného na portáli, ani za právne nároky vznesené v tejto súvislosti. Obsah komentárov, vyjadrení a názorov užívateľov nemusí vyjadrovať názory a postoje, respektíve stotožnenie sa s názormi prevádzkovateľa. Akékoľvek zásahy do obsahu, štruktúry a grafického vyhotovenia portálu je zakázané a považuje sa za porušenie autorských práv oprávnených osôb, ak tieto všeobecné podmienky neustanovujú inak. V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami je užívateľ povinný portál opustiť.

Článok II.

REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA A ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

Registrácia užívateľa na portáli nie je povinná, zaregistrovaním však užívateľ súhlasí s pravidlami stanovenými prevádzkovateľom a užívateľ má k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na portáli zaregistrované. Informácie, ktoré užívateľ vyplní na portáli v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný užívateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile užívateľa, a to do 10 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

Užívateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom. Registrácia môže byť zrušená potom ako sa užívateľ v priebehu 6 mesiacov od posledného prihlásenia ani raz neprihlásil na portál. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto podmienky alebo všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky. Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané užívateľom na portáli po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov užívateľa). Po zrušení registrácie užívateľa zároveň na portáli zostávajú aj všetky príspevky užívateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (napríklad príspevky v diskusných fórach a podobne), ako aj súkromné príspevky, resp. korešpondencia užívateľa s ostatnými užívateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená.

Článok III.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽA

Užívateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskoršćh predpisov (ďalej len „osobné údaje“ a „zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb užívateľovi na portáli, sprístupňovania týchto údajov ostatným užívateľom portálu a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň užívateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že užívateľ súhlas na spracovanie osobných údajo odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito úadajmi naložiť podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli sprístupnené tretím osobám (užívateľom). Súkromnými údajmi užívateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky  úadaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným užívateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo užívateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov užívateľa sa nepovažujú za súkromný údaj užívateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje užívateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prenos osobných údajov užívateľov na účely ekonomických, hospodárskych a obdobných finančných štatistík a databáz, a to na území SR ako aj v zahraničí. Akékoľvek údaje alebo informácie zverejnené na portáli sa okamihom ich zverejnenia nepovažujú za dôverné alebo súkromné.

Článok IV.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo so všeobecnými morálnymi a etickými normami, pričom nesmie žiadnym spôsobom:

- propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboťenstva, politického či iného zmýšlania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov, prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
- používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
- ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
- odosielať príspevky s erotickým obsahom, propagovať pornografiu;
- otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
- otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám, mimo bezplatných služieb portálu;
- otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. Akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
- propagovať lieky;
- propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
- uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o iných osobách;
- obchádzať vyššie uvedené zákazy.

Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky (písané, obrazové, zvukové, ...) sám a dobrovoľne súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Užívateľ sa nesmie prihlásiť na portál ako iný užívateľ a ani inak poškodzovať ďaľších užívateľov alebo iné osoby. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Užívateľ nesmie na portáli propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Článok V.

PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE ÚDAJOV A MATERIÁLOV

Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál len údaje a materiály (napríklad fotografie a videá),
ku ktorým má autorské práva, resp. súhlas autora. Užívateľ nesmie na portál pridávať údaje alebo materiály, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických materiálov. Pravidlá pre pridávanie údajov a materiálov sa vzťahujú na všetky materiály a údaje, ktoré užívateľ pridáva na portál, a to najmä do profilu, iných zložiek a podobne.

Článok VI.

POPLATOK ZA UŽÍVANIE PORTÁLU

Užívateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na portáli, s výnimkou platených služieb, pri ktorých sú uvedené doplňujúce podmienky upravujúce danú službu, ako súčasť týchto všeobecných podmienok s možnými osobitnými dojednaniami o používaní platenej služby, jej cene, záruke za jej poskytovanie a pod.

Článok VII.

PREZENTÁCIA INÝCH SUBJEKTOV NA PORTÁLI

Uživateľ sa zaväzuje, že:

- nebude vyvíjať akúkoľvek činnosť v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu prezentácií iných subjektov na portáli;
- nebude obmedzovať alebo nedeaktivuje zobrazovanie prezentácií alebo iných obdobných zobrazení.

Uživateľ súhlasí s tým, že:

- pri používaní služieb portálu, bude zobrazovaná prezentácia alebo obdobné materiály aj iných subjektov;
- mu budú zasielané reklamné a propagačné materiály

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti s bezplatne poskytovanými službami na portáli okrem povinností uvedených v týchto podmienkach a doplňujúcich podmienkach pri platených službách žiadne iné ďalšie povinnosti.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah na portáli a taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv užívateľmi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prípadné, podľa jeho názoru obscénne, vulgárne, urážajúce alebo hanlivé príspevky odstrániť a takémuto užívateľovi prístup na portál obmedziť alebo zakázať.

Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na portáli na dobu určitú alebo neurčitú. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Užívatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.

V prípade sankciovania prevádzkovateľa za porušenie povinností užívateľa uvedených v týchto podmienkach a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služiebbez informovania užívateľov vopred, s čím sú užívatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

Článok IX.

ZMENA PRAVIDIEL

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dojde k zmene pravidiel, užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Prevádzkovateľ nie je povinný o zmene pravidiel informovať užívateľov. Tieto sú k dispozícii užívateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa.

Článok X.

DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM

Užívateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto podmienkach, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľoch (vrátane súkromných údajov užívateľa) oprávneným orgánom.

Článok XI.

OSOBITNÉ USTANOVENIE TÝKAJÚCE SA PLATENÝCH SLUŽIEB

Pri platených službách poskytovaných prevádzkovateľom na portáli sa na záväzkový vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom použijú primerane ustanovenia týchto všeobecných podmienok. Pri platených službách bude užívateľ informovaný aj prostredníctvom doplňujúcich podmienok o používaní služieb, aktivácii, forme úhrady za služby a o zodpovednosti za prípadne sa vyskytujúce vady na službe. Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady na poskytnutej platenej službe upravuje zákon o ochrane spotrebiteľa 102/2014 z.Z.

Pri platených službách môže byť ich poskytovanie zabezpečované aj v súčinnosti s treťou osobou. V takom prípade nesie poskytovateľ zodpovednosť len za také služby, ktoré sám poskytuje, ktorých bezchybné plnenie a poskytovanie sám zabezpečuje a ktoré nie sú ovplyvnené činnosťou tretích osôb. Za poskytovanie služieb alebo ich dodatočné plnenia v rámci platených služieb, ktoré zabezpečuje tretia osoba a ktoré nesúvisia s činnosťou prevádzkovateľa, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.

Bratislava 01. 03. 2015

2% získajte naspäť
z každej objednávky a množstvo ďalších výhod, čítajte viac
© 2013 EVENTLOCATOR.EU | All rights reserved.
Design & Programming by PROVOCO | Visible Excellence